การก่อตั้ง / การขยายตัว

     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ที่ 12 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 โดย นายแพทย์ วีระพล และคุณ ณัฎธิกา พจน์จลองศิลป์ ในชื่อการค้า บริษัท หนองบัวเวชการจำกัด โดยเรื่มต้น ขออนุญาตดำเนินการเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการประกันคุณภาพ เป็น 30 เตียง และ 50 เตียง ตามลำดับ
     ในด้านการบริการทางโรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการตกลงเป็นคู่สัญญาเพื่อให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2544 ทางโรงพยาบาลยังได้ตกลงทำสัญญากับสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล
     ในด้านคุณภาพการบริการ ทางโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนกระทั่งปี 2543 ได้มีการเตรียมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2000 และ ในปี 2544 จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ( Hospital Accreditation ) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาและบริการทางด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อส่งผลให้เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชน

วิสัยทัศน์

     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านการรักษาพยาบาลและบริการ

พันธกิจ

  1. ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ