Map

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

12 หมู่ 15 วิจารณ์รังสรรค์ ตำบลหนองบัว, อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4231-2344-6, 0-4231-2342-3, 0-4231-2347

เว็บไซต์ : www.veerapolkanpathospital.com