ทีมผู้บริหาร


นายแพทย์วีระพล พจน์จลองศิลป์
ผู้อำนวยการแพทย์ แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ทั่วไป
แพทย์หญิงสุมณทิพย์ พจน์จลองศิลป์
รองผู้อำนวยการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม-อายุรกรรมหัวใจ
นางณัฏธิกา พจน์จลองศิลป์
ผู้อำนวยการบริหาร
นางสาวนัทธนนต์ บุตรเต
รองผู้อำนวยการบริหาร
แพทย์หญิงบุษบงก์ ดวงมาตย์พล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญี
เภสัชกรหญิงปิยธิดา เมาะราศี
หัวหน้างานเภสัชกรรม
นางสาวเยาวรี วรวัฒน์
หัวหน้างานแผนกผู้ป่วยใน
นางกนกพร คำภักดี
หัวหน้างานฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้างานฝ่ายแผนกผู้ป่วยนอก
นางสาวปฏิญญา ชมพูทัศน์
หัวหน้างานชันสูตร
นางอรุณ พลบุพผา
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพโครงการประกันสุขภาพ